Clasificatiei indicatorilor privind Finanțele Publice

Clasificatiei indicatorilor privind Finanțele Publice

Ordin nr. 1954 din 16.12.2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
( Publicat in MO nr. 1176 din 27.12.2005 )
Ministerul Finantelor Publice
Actul intra in vigoare la data 01.01.2006

In baza art. 3 alin. (1) pct. 7 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 19 lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, potrivit carora Ministerul Finantelor Publice aproba clasificatia indicatorilor privind finantele publice,tinand seama de necesitatea corelarii clasificatiei bugetare cu Sistemul conturilor nationale si cu Manualul de statistica finantelor publice, editia 2001,pentru respectarea standardelor organismelor internationale privind compilarea si prezentarea statisticilor privind finantele publice, in vederea imbunatatirii structurii si a transparentei operatiunilor desfasurate pe seama fondurilor publice, precum si a angajamentului Romaniei privind implementarea acquis-ului comunitar in domeniul finantelor publice, asumat prin documentul de pozitie la capitolul 11 – Uniunea Economica si Monetara,ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, potrivit anexei nr. I, cu urmatoarele componente:
a) Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat, potrivit anexei nr. 1;
b) Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale, potrivit anexei nr. 2;
c) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit anexei nr. 3;
d) Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit anexei nr. 4;
e) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit anexei nr. 5;
f) Clasificatia cheltuielilor din credite externe, potrivit anexei nr. 6;
g) Clasificatia cheltuielilor din credite interne, potrivit anexei nr. 7;
h) Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, potrivit anexei nr. 8;
i) Clasificatia indicatorilor privind bugetul Trezoreriei statului, potrivit anexei nr. 9;
j) Clasificatia indicatorilor privind bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, potrivit anexei nr. 10;
k) Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetelor locale, potrivit anexei nr. 11.
ART. 2
Se aproba clasificatia in profil departamental, potrivit anexelor nr. 2 si 3.
ART. 3
Clasificatia economica este prevazuta in ANEXA I in forma extinsa, urmand ca institutiile publice sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor.
ART. 4
Institutiile publice pot detalia subdiviziunile prevazute in clasificatia economica si functionala a cheltuielilor, pentru necesitati de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.
ART. 5
In functie de modificarile ce vor interveni in legislatie, clasificatiile prevazute in anexele la prezentul ordin vor fi adaptate si completate in mod corespunzator. Aceste modificari si completari vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice si vor fi comunicate directiilor generale ale finantelor publice si altor institutii interesate.
ART. 6
Clasificatiile aprobate prin prezentul ordin nu constituie temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli.
ART. 7
Prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006. Cu aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.025/2005, modificat si completat pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de buget pe anul 2006.
ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice.
ART. 9
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ordonatorii de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finantelor publice, Doina-Elena Dascalu, secretar de stat

ANEXA 1

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND FINANTELE PUBLICE

VENITURI
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.00 Impozit pe profit
01.00.01 Impozit pe profit de la agentii economici*)
01.00.02 Impozit pe profit de la bancile comerciale*)
02.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
02.00.01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
02.00.02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea
Legii privind protectia consumatorului
02.00.03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
02.00.04 Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si
organizatiilor economice straine
02.00.05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana
juridica, care nu genereaza o persoana juridica
02.00.06 Impozit pe venitul microintreprinderilor
02.00.07 Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o
asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
02.00.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
03.00 Impozit pe venit
03.00.01 Impozit pe venituri din activitati independente
03.00.02 Impozit pe venituri din salarii
03.00.03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
03.00.04 Impozit pe venituri din dividende
03.00.05 Impozit pe venituri din dobanzi
03.00.06 Impozit pe venituri din pensii
03.00.07 Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani
si/sau natura
03.00.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
03.00.10 Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza
de contract, precum si orice alte operatiuni similare
03.00.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
03.00.12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
03.00.13 Impozit pe venituri din activitati agricole
03.00.14 Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si
din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat
comercial
03.00.15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si
extrajudiciara
03.00.16 Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor
civile incheiate potrivit Codului civil
03.00.17 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici – Restante anii anteriori –
03.00.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
03.00.19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
03.00.50 Impozit pe venituri din alte surse
03.00.60 Regularizari
04.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
04.00.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
04.00.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
05.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
05.00.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII – TOTAL – Restante anii anteriori –
06.00 Impozit pe salarii – total
06.00.01 Impozit pe salarii – Restante anii anteriori –
06.00.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii – Restante anii anteriori –
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.00 Impozite si taxe pe proprietate
07.00.01 Impozit pe cladiri
07.00.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice*)
07.00.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice*)
07.00.02 Impozit pe terenuri
07.00.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
07.00.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
07.00.02.03 Impozit pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe
07.00.03 de timbru – La bugetul de stat = restante anii anteriori –
07.00.50 Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
10.00 Taxa pe valoarea adaugata
10.00.01 Taxa pe valoarea adaugata incasata*)
10.00.01.01 T.V.A. incasata pentru operatiuni interne*)
10.00.01.02 T.V.A. incasata pentru importurile de bunuri*)
10.00.02 T.V.A. restituita (se scade)*)
10.00.02.01 Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
10.00.02.02 Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania*)
10.00.02.03 Alte restituiri*)
10.00.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente T.V.A.*)
11.00 Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
11.00.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
11.00.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti (se scad)
11.00.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice
livrate populatiei (se scad)
11.00.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de
producere si distributie a energiei termice (se scad)
11.00.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
11.00.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
(se scad)
12.00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
12.00.01 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
12.00.02 Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice
– Restante anii anteriori –
12.00.03 Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
12.00.04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
12.00.05 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice,
produselor din tutun si a cafelei
12.00.06 Cote din taxe de scolarizare
12.00.07 Taxe hoteliere
12.00.08 Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
12.00.50 Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
14.00 Accize*)
14.00.01 Accize incasate din vanzarea uleiurilor minerale*)
14.00.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.00.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun*)
14.00.04 Accize incasate din vanzarea de cafea*)
14.00.05 Accize incasate din vanzarea altor produse*)
14.00.06 Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna*)
14.00.07 Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna*)
14.00.08 Accize incasate din vanzarea aparatelor de aer conditionat*)
14.00.11 Accize incasate in vama din importul uleiurilor minerale*)
14.00.12 Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.00.13 Accize incasate in vama din importul de produse din tutun*)
14.00.14 Accize incasate in vama din importul de cafea*)
14.00.15 Accize incasate in vama din importul energiei electrice*)
14.00.16 Accize incasate in vama din importul altor produse*)
14.00.17 Accize incasate in vama din importul autoturismelor*)
14.00.18 Accize incasate in vama din importul aparatelor de aer conditionat*)
14.00.50 Accize de restituit/de compensat*)
15.00 Taxe pe servicii specifice
15.00.01 Impozit pe spectacole
15.00.02 Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la
intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si
asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)
15.00.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.00.01 Taxe pentru jocurile de noroc
16.00.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.00.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)
16.00.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)
16.00.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
16.00.04 Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
16.00.05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
16.00.06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
16.00.07 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport
in trafic international
16.00.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE
17.00 Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale
17.00.01 Taxe vamale de la persoane juridice
17.00.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeana*)
17.00.01.02 Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
17.00.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxelor vamale de la persoane
juridice*)
17.00.02 Taxe vamale si alte venituri de la persoane fizice
17.00.03 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
17.00.50 Alte taxe pe tranzactii si comert international
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.00 Alte impozite si taxe fiscale
18.00.50 Alte impozite si taxe
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.00 Contributiile angajatorilor
20.00.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori
20.00.01.01 Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori*)
20.00.01.02 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj*)
20.00.02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori
20.00.02.01 Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
20.00.02.02 Cota din contributii de la agentii economici*)
20.00.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori
20.00.03.01 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza personal salariat*)
20.00.03.02 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in
somaj*)
20.00.03.03 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului*)
20.00.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
angajatori
20.00.04.01 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
angajatori*)
20.00.04.02 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru
someri pe durata practicii profesionale*)
20.00.05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
20.00.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii
anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21.00 Contributiile asiguratilor
21.00.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21.00.02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati
21.00.02.01 Contributii individuale*)
21.00.02.02 Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj*)
21.00.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati
21.00.03.01 Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
21.00.03.02 Contributia datorata de alte persoane asigurate*)
21.00.04 Contributia altor persoane asigurate
21.00.05 Contributii facultative ale asiguratilor
21.00.06 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
alte persoane fizice care incheie asigurare
21.00.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.00 Venituri din proprietate
30.00.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
30.00.02 nationale incasari din cota retinuta, conform codului penal
30.00.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.00.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.00.06 Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
30.00.07 Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
30.00.08 Venituri din dividende
30.00.09 Venituri din utilizarea pasunilor comunale
30.00.50 Alte venituri din proprietate
31.00 Venituri din dobanzi
31.00.01 Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
31.00.02 Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
31.00.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.00.01 Taxe de metrologie
33.00.02 Taxe consulare
33.00.03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale
33.00.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
33.00.05 Taxe si alte venituri in invatamant
33.00.06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
33.00.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor
internationale
33.00.08 Venituri din prestari de servicii
33.00.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului
33.00.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in
crese
33.00.11 Contributia pentru bilete de tratament si odihna
33.00.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
33.00.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate
33.00.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
33.00.15 Contributia pentru tabere si turism scolar
33.00.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
33.00.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare
33.00.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si
sportive
33.00.20 Venituri din cercetare
33.00.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
33.00.23 Venituri din timbrul judiciar
33.00.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura
33.00.25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
33.00.26 Venituri din despagubiri
33.00.27 Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de
protectie sociala
33.00.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
33.00.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
34.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.00.01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
34.00.02 Taxe extrajudiciare de timbru
34.00.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
35.00 Amenzi, penalitati si confiscari
35.00.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.00.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si
taxe
35.00.03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate
odata cu confiscarea potrivit legii
35.00.04 Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
35.00.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.00 Diverse venituri
36.00.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
36.00.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
36.00.03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
36.00.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate
36.00.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
36.00.06 Taxe speciale
36.00.07 Amortizare mijloace fixe
36.00.08 Depozite speciale pentru constructii de locuinte
36.00.09 Fondul de risc
36.00.10 Fond de rulment
36.00.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate
36.00.50 Alte venituri
37.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.00.01 Donatii si sponsorizari
37.00.50 Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL
39.00 Venituri din valorificarea unor bunuri
39.00.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
39.00.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
39.00.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
39.00.04 Venituri din privatizare
39.00.05 Incasari din valorificarea activelor bancare
39.00.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
39.00.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
39.00.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERATIUNI FINANCIARE
40.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
40.00.01 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
40.00.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de
statutul de refugiat
40.00.03 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de
intreprinderi mici si mijlocii
40.00.04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
40.00.05 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in
turism
40.00.06 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din
venituri proprii
40.00.07 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
40.00.08 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre
CONEL si ROMGAZ
40.00.09 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
40.00.10 Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)
40.00.11 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa*)
40.00.12 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor
agricole
40.00.50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.00 Subventii de la bugetul de stat
A. De capital
42.00.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
42.00.03 Investitii finantate partial din imprumuturi externe
42.00.04 Aeroporturi de interes local
42.00.05 Planuri si regulamente de urbanism
42.00.06 Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de
locuinte noi
40.00.07 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
42.00.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a
satelor
42.00.10 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente
cu destinatie de locuinta
B. Curente
42.00.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.00.22 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar
in termen
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa
42.00.23 privativa de libertate sau arest preventiv
42.00.24 Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
42.00.25 Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
42.00.26 Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
42.00.28 Subventii primite din Fondul de Interventie
42.00.29 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
43.00 Subventii de la alte administratii
43.00.01 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
43.00.04 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru
finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
43.00.05 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical
sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
43.00.06 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical
din cauza de accidente de munca si boli profesionale
43.00.07 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala
pentru persoanele cu handicap
43.00.08 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in
situatii de extrema dificultate
43.00.09 Subventii pentru institutii publice
44.00 Donatii din strainatate
44.00.01 Donatii din strainatate
44.00.01.01 Curente*)
44.00.01.02 De capital*)
44.00.02 De la guverne straine
44.00.02.01 Curente*)
44.00.02.02 De capital*)
44.00.03 De la alte administratii
44.00.03.01 Curente*)
44.00.03.02 De capital*)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

___________
*) Detalierea se face numai in executie

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+

TOTAL CHELTUIELI
50.00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.00 Autoritati publice si actiuni externe
51.00.01 Autoritati executive si legislative
51.00.01.01 Administratia prezidentiala
51.00.01.02 Autoritati legislative
51.00.01.03 Autoritati executive
51.00.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice
51.00.02 Servicii publice descentralizate
51.00.03 Contributia la bugetul U.E. si cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
53.00 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.00.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.00.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
54.00 Alte servicii publice generale
54.00.01 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
54.00.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
54.00.03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
54.00.04 Fondul National de Preaderare
54.00.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
54.00.06 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
54.00.07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de
administratiile publice locale
54.00.08 Fond de rulment
54.00.09 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale
54.00.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
54.00.50 Alte servicii publice generale
55.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
56.00 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
56.00.01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, finantate partial din
imprumuturi externe
56.00.02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat
56.00.03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
56.00.04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de
sanatate
56.00.05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie
56.00.06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru
protectia copilului
56.00.07 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
59.00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.00 Aparare
60.00.01 Administratie centrala
60.00.02 Aparare nationala
60.00.03 Ajutor militar extern
60.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
60.00.50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
61.00 Ordine publica si siguranta nationala
61.00.01 Administratia centrala
61.00.02 Servicii publice descentralizate
61.00.03 Ordine publica
61.00.03.01 Politie
61.00.03.02 Jandarmerie
61.00.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.00.03.04 Politie comunitara
61.00.04 Siguranta nationala
61.00.05 Servicii de protectie contra incendiilor
61.00.06 Autoritati judecatoresti
61.00.07 Penitenciare
61.00.08 Protectie civila
61.00.09 Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta
61.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala
61.00.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.00 Invatamant
65.00.01 Administratie centrala
65.00.02 Servicii publice descentralizate
65.00.03 Invatamant prescolar si primar
65.00.03.01 Invatamant prescolar
65.00.03.02 Invatamant primar
65.00.04 Invatamant secundar
65.00.04.02 Invatamant secundar superior
65.00.04.03 Invatamant profesional
65.00.05 Invatamant postliceal
65.00.06 Invatamant superior
65.00.06.02 Invatamant postuniversitar
65.00.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.00.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.00.07.02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
65.00.07.03 Case de copii
65.00.07.04 Invatamant special
65.00.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.00.11.01 Tabere si turism scolar
65.00.11.02 Casa Corpului Didactic
65.00.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.00.11.04 Camine si cantine pentru studenti
65.00.11.30 Alte servicii auxiliare
65.00.25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
65.00.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.00 Sanatate
66.00.01 Administratia centrala
66.00.02 Servicii publice descentralizate
66.00.03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale
66.00.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala
66.00.03.02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale
cu scop curativ
66.00.03.03 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ
66.00.03.04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
66.00.03.05 Dispozitive si echipamente medicale
66.00.03.06 Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive
66.00.04 Servicii medicale in ambulator
66.00.04.01 Asistenta medicala primara
66.00.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.00.04.03 Asistenta medicala stomatologica
66.00.04.04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
66.00.04.05 Asistenta medicale in centre medicale multifunctionale
66.00.04.06 Servicii medicale acordate in cadrul programelor nationale de sanatate
66.00.04.07 Asistenta medicala ambulatorie de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.00.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.00.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.00.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.00.06.01 Spitale generale
66.00.06.02 Spitale de specialitate
66.00.06.03 Unitati medico-sociale
66.00.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.00.06.05 Maternitati
66.00.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.00.06.07 Centre medicale cu paturi
66.00.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi
66.00.07 Ingrijiri medicale la domiciliu
66.00.08 Servicii de sanatate publica
66.00.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.00.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.00.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.00.50.01 Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
66.00.50.02 Policlinici cu plata
66.00.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.00 Cultura, recreere si religie
67.00.01 Administratie centrala
67.00.02 Servicii publice descentralizate
67.00.03 Servicii culturale
67.00.03.01 Biblioteci publice nationale
67.00.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.00.03.03 Muzee
67.00.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.00.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.00.03.06 Case de cultura
67.00.03.07 Camine culturale
67.00.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.00.03.09 Universitati populare
67.00.03.10 Presa
67.00.03.11 Edituri
67.00.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.00.03.13 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
67.00.03.14 Centre culturale
67.00.03.15 Gradini botanice
67.00.03.30 Alte servicii culturale
67.00.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.00.05 Servicii recreative si sportive
67.00.05.01 Sport
67.00.05.02 Tineret
67.00.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
67.00.06 Servicii religioase
67.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei
67.00.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.00 Asigurari si asistenta sociala
68.00.01 Administratie centrala
68.00.02 Servicii publice descentralizate
68.00.03 Pensii si ajutoare pentru batranete
68.00.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.00.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.00.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
68.00.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.00.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.00.07 Asigurari pentru somaj
68.00.08 Ajutoare la trecerea in rezerva
68.00.09 Ajutoare pentru urmasi
68.00.10 Ajutoare pentru locuinte
68.00.11 Crese
68.00.15 Prevenirea excluderii sociale
68.00.15.01 Ajutor social
68.00.15.02 Cantine de ajutor social
68.00.15.03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
68.00.15.04 Servicii sociale
68.00.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.00.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.00.50.01 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
68.00.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
69.00 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
69.00.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
69.00.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
69.00.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
69.00.07 Asigurari pentru somaj
69.00.09 Ajutoare pentru urmasi
69.00.15 Prevenirea excluderii sociale
69.00.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
69.00.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
69.00.50.02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
69.00.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.00.01 Administratie centrala
70.00.02 Servicii publice descentralizate
70.00.03 Locuinte
70.00.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.00.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.00.04 Servicii si dezvoltare publica
70.00.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.00.05.01 Alimentare cu apa
70.00.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.00.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.00.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice
70.00.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.00 Protectia mediului
74.00.01 Administratie centrala
74.00.02 Servicii publice descentralizate
74.00.03 Reducerea si controlul poluarii
74.00.04 Protectia biosferei si a mediului natural
74.00.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.00.05.01 Salubritate
74.00.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.00.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
74.00.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
74.00.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
79.00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.00.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.00.01.01 Administratie centrala
80.00.01.02 Servicii publice descentralizate
80.00.01.03 Meteorologie
80.00.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.00.01.05 Sistemul national antigrindina
80.00.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.00.01.07 Stimularea exportului
80.00.01.08 Cooperare economica internationala
80.00.01.09 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
80.00.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.00.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
80.00.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
80.00.02 Actiuni generale de munca
80.00.02.01 Protectia muncii
80.00.02.02 Pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii
80.00.02.03 Eliberarea permiselor de munca
80.00.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
80.00.02.05 Stimularea crearii de locuri de munca
80.00.02.30 Alte actiuni generale de munca
81.00 Combustibili si energie
81.00.01 Administratie centrala
81.00.02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
81.00.03 Petrol si gaze naturale
81.00.04 Combustibil nuclear
81.00.05 Energie electrica
81.00.06 Energie termica
81.00.07 Alti combustibili
81.00.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
82.00 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.00.01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali
82.00.02 Industria prelucratoare
82.00.03 Constructii
82.00.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
83.00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.00.01 Administratie centrala
83.00.02 Servicii publice descentralizate
83.00.03 Agricultura
83.00.03.01 Amendare soluri acide si alcaline
83.00.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
83.00.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.00.03.04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
83.00.03.05 Reproductia si selectia animalelor
83.00.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
83.00.04 Silvicultura
83.00.05 Piscicultura si vanatoare
83.00.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii
84.00 Transporturi
84.00.01 Administratie centrala
84.00.03 Transport rutier
84.00.03.01 Drumuri si poduri
84.00.03.02 Transport in comun
84.00.03.03 Strazi
84.00.04 Transport feroviar
84.00.04.01 Transport pe calea ferata
84.00.04.02 Transport cu metroul
84.00.05 Transport pe apa
84.00.06 Transport aerian
84.00.06.01 Aeroporturi
84.00.06.02 Aviatia civila
84.00.06.03 Zboruri speciale
84.00.06.04 Perfectionarea personalului din aviatia civila
84.00.06.05 Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
84.00.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.00.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.00 Comunicatii
85.00.01 Comunicatii
86.00 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.00.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de
munca
86.00.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si
vanatorii
86.00.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.00.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si
constructiilor
86.00.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.00.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.00.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
87.00 Alte actiuni economice
87.00.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.00.03 Zone libere
87.00.04 Turism
87.00.05 Proiecte de dezvoltare multifunctionale
87.00.50 Alte actiuni economice
96.00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.00 Rezerve
97.00.01 Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii
97.00.02 Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
98.00 Excedent
99.00 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA ECONOMICA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
| Titlu | Articol | Alineat | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE (01 = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51 + 55 + 57 + 59)
10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.01.01 Salarii de baza
10.01.02 Salarii de merit
10.01.03 Indemnizatie de conducere
10.01.04 Spor de vechime
10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca
10.01.06 Alte sporuri
10.01.07 Ore suplimentare
10.01.08 Fond de premii
10.01.09 Prima de vacanta
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
10.01.11 Fond aferent platii cu ora
10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
10.01.13 Indemnizatii de delegare
10.01.14 Indemnizatii de detasare
10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
10.01.16 Alocatii pentru locuinte
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani
10.02 Cheltuieli salariale in natura
10.02.01 Tichete de masa
10.02.02 Norme de hrana
10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu
10.02.04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
10.02.05 Transportul la si de la locul de munca
10.02.30 Alte drepturi salariale in natura
10.03 Contributii
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati
20 TITLUL 2 BUNURI SI SERVICII
20.01 Bunuri si servicii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curatenie
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica
20.01.04 Apa, canal si salubritate
20.01.05 Carburanti si lubrifianti
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.02 Reparatii curente
20.03 Hrana
20.03.01 Hrana pentru oameni
20.03.02 Hrana pentru animale
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectanti
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.01 Uniforme si echipament
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06 Deplasari, detasari, transferari
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari
20.06.02 Deplasari in strainatate
20.09 Materiale de laborator
20.10 Cercetare-dezvoltare
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata
20.16 Studii si cercetari
20.18 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor
20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii
de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere
20.20 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale
20.21 Meteorologie
20.22 Finantarea actiunilor din domeniul apelor
20.23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
20.24.03 Stabilirea riscului de tara
20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
20.30 Alte cheltuieli
20.30.01 Reclama si publicitate
20.30.02 Protocol si reprezentare
20.30.03 Prime de asigurare non-viata
20.30.04 Chirii
20.30.06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
20.30.07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
20.30.08 Fondul Primului ministru
20.30.09 Executarea silita a creantelor bugetare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
30 TITLUL 3 DOBANZI
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.01 Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe
30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite
30.02.03 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
30.03 Alte dobanzi
30.03.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului
30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului
30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului
30.03.05 Dobanzi la operatiunile de leasing
40 TITLUL 4 SUBVENTII
40.01 Subventii pe produse
40.02 Subventii pe activitati
40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
40.04 Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori
40.05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
40.06 Actiuni de ecologizare
40.07 Valorificarea cenusilor de pirita
40.08 Subventii pentru dobanzi la credite bancare
40.09 Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor
40.10 Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca
40.11 Prime acordate producatorilor agricoli
40.12 Subventii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din
agricultura
40.13 Stimularea exporturilor
40.14 Sustinerea infrastructurii de transport
40.15 Sprijinirea producatorilor agricoli
40.16 Programe de conservare sau de inchidere a minelor
40.17 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu
handicap
40.18 Protectie sociala in sectorul minier
40.19 Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca
40.30 Alte subventii
50 TITLUL 5 FONDURI DE REZERVA
50.01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
50.02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51 TITLUL 6 TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri catre institutii publice
51.01.02 Finantarea de baza a invatamantului superior
51.01.03 Actiuni de sanatate
51.01.04 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
51.01.05 Finantarea aeroporturilor de interes local
51.01.06 Transferuri din Fondul de interventie
51.01.07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat
51.01.08 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
51.01.09 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul
militar in termen
51.01.10 Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care care executa
pedepse privative de libertate sau arest preventiv
51.01.11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
51.01.12 Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii
51.01.13 Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
51.01.16 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate
51.01.17 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat
51.01.18 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru
finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
51.01.19 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate
51.01.20 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale
51.01.21 Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala
profesionala
51.01.22 Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului
51.01.23 Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate din valorificarea creantelor bugetare
51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor
ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema
dificultate
51.01.25 Programe pentru sanatate
51.02 Transferuri de capital
51.02.01 Finantarea strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de
cvartale de locuinte noi
51.02.02 Finantarea investitiilor finantate partial din imprumuturi externe
51.02.03 Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor
51.02.04 Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport
51.02.05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism
51.02.06 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
51.02.07 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
51.02.08 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta
51.02.09 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
51.02.10 Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate
51.02.11 Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
55 TITLUL 7 ALTE TRANSFERURI
55.01 A. Transferuri interne
55.01.01 Restructurarea industriei de aparare
55.01.02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila
55.01.04 Fondul de garantare a imprumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii
55.01.05 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
55.01.06 Sprijinirea proprietarilor de paduri
55.01.07 Programe comunitare
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.09 Programe ISPA
55.01.10 Programe SAPARD
55.01.11 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea
Europeana
55.01.12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
55.01.13 Programe de dezvoltare
55.01.14 Fond National de Preaderare
55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala
55.01.16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii
55.01.17 Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
55.02.01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
55.02.02 Cooperare economica internationala
55.02.04 Alte transferuri curente in strainatate
55.03 C. Contributia Romaniei la bugetul U.E.
55.03.01 Contributii din taxe vamale
55.03.02 Contributii din resursa bazata pe T.V.A.
55.03.03 Contributii din resursa bazata pe V.N.B.
55.03.10 Alte contributii
57 TITLUL 8 ASISTENTA SOCIALA
57.01 Asigurari sociale
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar
57.02.02 Ajutoare sociale in natura
59 TITLUL 9 ALTE CHELTUIELI
59.01 Burse
59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale
59.03 Finantarea partidelor politice
59.04 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat
59.05 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei
59.06 Producerea si distribuirea filmelor
59.07 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative
ale acestora
59.08 Programe pentru tineret
59.09 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale in
agricultura
59.10 Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de
pretutindeni
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.13 Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor
59.14 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical
59.16 Promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare
59.17 Despagubiri civile
59.18 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii
epizootiilor
59.19 Indemnizatia de merit
59.20 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de
drept privat
59.21 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural
59.23 Finantarea Ansamblului „Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet”
59.24 Finantarea ansamblului „Memorialul revolutiei – Decembrie 1989” din Municipiul
Timisoara
70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70 = 71 + 72)
71 TITLUL 10 ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)
71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
71.01.01 Constructii
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
71.02 Stocuri
71.02.01 Rezerve de stat si de mobilizare
72 TITLUL 11 ACTIVE FINANCIARE
72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale
79 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79 = 80 + 81)
80 TITLUL 12 IMPRUMUTURI
80.01 Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si
interguvernamentale
80.02 Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat
80.03 Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral
din venituri proprii
80.04 Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj
80.05 Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si
extinderea unor locuinte
80.06 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu,
aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale
80.07 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa
80.09 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de
credit
80.30 Alte imprumuturi
81 TITLUL 13 RAMBURSARI DE CREDITE
81.01 Rambursari de credite externe
81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite
81.01.02 Rambursari de credite externe din fondul de garantare
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale
81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
81.02 Rambursari de credite interne
81.02.01 Rambursari de credite interne garantate
81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale
90 TITLUL 14 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
91.01 Rezerve
92.01 Excedent
93.01 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.

„ANEXA 1

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.01 Impozit pe profit
01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici*)
01.01.02 Impozit pe profit de la bancile comerciale*)
02.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
02.01.01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea
02.01.02 Legii privind protectia consumatorului
02.01.03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si
02.01.04 organizatiilor economice straine
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana
02.01.05 juridica, care nu genereaza o persoana juridica
02.01.06 Impozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o
02.01.07 asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica
02.01.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
03.01 Impozit pe venit
03.01.01 Impozit pe venituri din activitati independente
03.01.02 Impozit pe venituri din salarii
03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
03.01.04 Impozit pe venituri din dividende
03.01.05 Impozit pe venituri din dobanzi
03.01.06 Impozit pe venituri din pensii
03.01.07 Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani
si/sau natura
03.01.09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
03.01.10 Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza
de contract, precum si orice alte operatiuni similare
03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
03.01.12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
03.01.13 Impozit pe venituri din activitati agricole
03.01.14 Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si
din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat
comercial
03.01.15 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si
extrajudiciara
03.01.16 Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor
civile incheiate potrivit Codului civil
03.01.17 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici – Restante anii anteriori –
03.01.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
03.01.19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
03.01.50 Impozit pe venituri din alte surse
03.01.60 Regularizari
04.01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
04.01.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
05.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
05.01.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZITE PE SALARII – TOTAL – Restante anii anteriori –
06.01 Impozit pe salarii – total
06.01.01 Impozit pe salarii – Restante anii anteriori –
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.01 Impozite si taxe pe proprietate
07.01.02 Impozit pe terenuri
07.01.02.03 Impozit pe terenul din extravilan*)
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe
07.01.03 de timbru – La bugetul de stat = Restante anii anteriori –
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
10.01 Taxa pe valoarea adaugata
10.01.01 Taxa pe valoarea adaugata incasata*)
10.01.01.01 T.V.A. incasata pentru operatiuni interne*)
10.01.01.02 T.V.A. incasata pentru importurile de bunuri*)
10.01.02 T.V.A restituita (se scade)*)
10.01.02.01 Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
10.01.02.02 Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania*)
10.01.02.03 Alte restituiri*)
10.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente T.V.A.*)
11.01 Sume defalcate din T.V.A. (se scad)
11.01.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti (se scad)
11.01.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti (se scad)
11.01.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice
livrate populatiei (se scad)
11.01.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de
producere si distributie a energiei termice (se scad)
11.01.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
11.01.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
(se scad)
12.01 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
12.01.01 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
12.01.02 Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice
– Restante anii anteriori –
12.01.03 Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
12.01.04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice si a
12.01.05 produselor din tutun si a cafelei
12.01.06 Cote din taxe de scolarizare
12.01.50 Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
14.01 Accize*)
14.01.01 Accize incasate din vanzarea uleiurilor minerale*)
14.01.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.01.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun*)
14.01.04 Accize incasate din vanzarea de cafea*)
14.01.05 Accize incasate din vanzarea altor produse*)
14.01.06 Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna*)
14.01.07 Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna*)
14.01.08 Accize incasate din vanzarea aparatelor de aer conditionat*)
14.01.11 Accize incasate in vama din importul uleiurilor minerale*)
14.01.12 Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.01.13 Accize incasate in vama din importul de produse din tutun*)
14.01.14 Accize incasate in vama din importul de cafea*)
14.01.15 Accize incasate in vama din importul energiei electrice
14.01.16 Accize incasate in vama din importul altor produse*)
14.01.17 Accize incasate in vama din importul autoturismelor*)
14.01.18 Accize incasate in vama din importul aparatelor de aer conditionat*)
14.01.50 Accize de restituit/de compensat*)
15.01 Taxe pe servicii specifice
15.01.02 Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrati la
intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si
asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)
15.01.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.01 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.01.01 Taxe pentru jocurile de noroc
16.01.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
16.01.04 Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
16.01.05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
16.01.06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
16.01.07 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in
trafic international
16.01.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE
17.01 Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale
17.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice
17.01.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeana*)
17.01.01.02 Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor*)
17.01.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxelor vamale de la persoane
juridice*)
17.01.02 Taxe vamale si alte venituri de la persoane fizice
17.01.03 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
17.01.50 Alte taxe pe tranzactii si comert international
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.01 Alte impozite si taxe fiscale
18.01.50 Alte impozite si taxe
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.01 Contributiile angajatorilor
20.01.05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
20.01.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii
anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)
21.01 Contributiile asiguratilor
21.01.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21.01.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.01 Venituri din proprietate
30.01.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
nationale
30.01.02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal
30.01.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.01.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.01.08 Venituri din dividende
30.01.50 Alte venituri din proprietate
31.01 Venituri din dobanzi
31.01.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.01 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.01.01 Taxe de metrologie
33.01.02 Taxe consulare
33.01.03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale
33.01.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
33.01.05 Taxe si alte venituri in invatamant
33.01.06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
33.01.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor
internationale
33.01.08 Venituri din prestari de servicii
33.01.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului
33.01.23 Venituri din timbrul judiciar
33.01.25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
33.01.26 Venituri din despagubiri
33.01.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
34.01 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.01.01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
34.01.02 Taxe extrajudiciare de timbru – la bugetul de stat restante anii anteriori –
34.01.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
35.01 Amenzi, penalitati si confiscari
35.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.01.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si
taxe
35.01.03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate
odata cu confiscarea potrivit legii
35.01.04 Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
35.01.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.01 Diverse venituri
36.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
36.01.03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
36.01.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate
36.01.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
36.01.09 Fondul de risc
36.01.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate
36.01.50 Alte venituri
37.01 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.01.01 Donatii si sponsorizari
37.01.50 Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL
39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri
39.01.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
39.01.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
39.01.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
39.01.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
39.01.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERATIUNI FINANCIARE
40.01 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective
40.01.01 aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
40.01.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de
statutul de refugiat
40.01.04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
40.01.05 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in
turism
40.01.07 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
40.01.08 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre
CONEL si ROMGAZ
40.01.09 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
40.01.12 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor
agricole
40.01.50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
IV. SUBVENTII
44.01 Donatii din strainatate
44.01.01 Donatii din strainatate
44.01.01.01 Curente*)
44.01.01.02 De capital*)
44.01.02 De la guverne straine
44.01.02.01 Curente*)
44.01.02.02 De capital*)
44.01.03 De la alte administratii
44.01.03.01 Curente*)
44.01.03.02 De capital*)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

____________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.01 Autoritati publice si actiuni externe
51.01.01 Autoritati executive si legislative
51.01.01.01 Administratia prezidentiala
51.01.01.02 Autoritati legislative
51.01.01.03 Autoritati executive
51.01.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice
51.01.02 Servicii publice descentralizate
51.01.03 Contributia la bugetul U.E. si cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea
Europeana
53.01 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.01.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.01.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
54.01 Alte servicii publice generale
54.01.01 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
54.01.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
54.01.03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
54.01.04 Fondul National de Preaderare
54.01.50 Alte servicii publice generale
55.01 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
56.01 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
56.01.01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, finantate partial din
imprumuturi externe
56.01.02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat
56.01.03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
56.01.04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de
sanatate
56.01.05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie
59.01 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.01 Aparare
60.01.01 Administratie centrala
60.01.02 Aparare nationala
60.01.03 Ajutor militar extern
60.01.04 Aparare civila (protectie civila militara)
60.01.25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
60.01.50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
61.01 Ordine publica si siguranta nationala
61.01.01 Administratia centrala
61.01.02 Servicii publice descentralizate
61.01.03 Ordine publica
61.01.03.01 Politie
61.01.03.02 Jandarmerie
61.01.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.01.04 Siguranta nationala
61.01.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor
61.01.06 Autoritati judecatoresti
61.01.07 Penitenciare
61.01.25 Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala
61.01.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.01 Invatamant
65.01.01 Administratie centrala
65.01.02 Servicii publice descentralizate
65.01.03 Invatamant prescolar si primar
65.01.03.01 Invatamant prescolar
65.01.03.02 Invatamant primar
65.01.04 Invatamant secundar
65.01.04.01 Invatamant secundar inferior
65.01.04.02 Invatamant secundar superior
65.01.04.03 Invatamant profesional
65.01.05 Invatamant postliceal
65.01.06 Invatamant superior
65.01.06.01 Invatamant universitar
65.01.06.02 Invatamant postuniversitar
65.01.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.01.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.01.07.02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
65.01.07.03 Case de copii
65.01.07.04 Invatamant special
65.01.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.01.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.01.11.04 Camine si cantine pentru studenti
65.01.11.30 Alte servicii auxiliare
65.01.25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
65.01.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.01 Sanatate
66.01.01 Administratia centrala
66.01.02 Servicii publice descentralizate
66.01.04 Servicii medicale in ambulator
66.01.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.01.04.05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
66.01.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.01.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.01.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.01.06.01 Spitale generale
66.01.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.01.06.05 Maternitati
66.01.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.01.06.07 Centre medicale cu paturi
66.01.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi
66.01.08 Servicii de sanatate publica
66.01.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.01.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.01.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.01.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.01 Cultura, recreere si religie
67.01.01 Administratie centrala
67.01.02 Servicii publice descentralizate
67.01.03 Servicii culturale
67.01.03.01 Biblioteci publice nationale
67.01.03.03 Muzee
67.01.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.01.03.11 Edituri
67.01.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.01.03.13 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
67.01.03.14 Centre culturale
67.01.03.15 Gradini botanice
67.01.03.16 Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale
67.01.03.30 Alte servicii culturale
67.01.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.01.05 Servicii recreative si sportive
67.01.05.01 Sport
67.01.05.02 Tineret
67.01.06 Servicii religioase
67.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei
67.01.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.01 Asigurari si asistenta sociala
68.01.01 Administratie centrala
68.01.02 Servicii publice descentralizate
68.01.03 Pensii si ajutoare pentru batranete
68.01.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.01.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.01.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.01.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.01.08 Ajutoare la trecerea in rezerva
68.01.09 Ajutoare pentru urmasi
68.01.10 Ajutoare pentru locuinte
68.01.15 Prevenirea excluderii sociale
68.01.15.01 Ajutor social
68.01.15.03 Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
68.01.15.04 Servicii sociale
68.01.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.01.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.01.01 Administratie centrala
70.01.02 Servicii publice descentralizate
70.01.03 Locuinte
70.01.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.01.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.01.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.01.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice
70.01.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.01 Protectia mediului
74.01.01 Administratie centrala
74.01.02 Servicii publice descentralizate
74.01.03 Reducerea si controlul poluarii
74.01.04 Protectia biosferei si a mediului natural
74.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
74.01.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
79.01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.01 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.01.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.01.01.01 Administratie centrala
80.01.01.02 Servicii publice descentralizate
80.01.01.03 Meteorologie
80.01.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.01.01.05 Sistemul national antigrindina
80.01.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.01.01.07 Stimularea exportului
80.01.01.08 Cooperare economica internationala
80.01.01.09 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
80.01.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.01.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
80.01.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
80.01.02 Actiuni generale de munca
80.01.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
80.01.02.30 Alte actiuni generale de munca
81.01 Combustibili si energie
81.01.01 Administratie centrala
81.01.02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
81.01.03 Petrol si gaze naturale
81.01.04 Combustibil nuclear
81.01.05 Energie electrica
81.01.07 Alti combustibili
81.01.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
82.01 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.01.01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali
82.01.02 Industria prelucratoare
82.01.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
83.01 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.01.01 Administratie centrala
83.01.02 Servicii publice descentralizate
83.01.03 Agricultura
83.01.03.01 Amendare soluri acide si alcaline
83.01.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
83.01.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.01.03.04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
83.01.03.05 Reproductia si selectia animalelor
83.01.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
83.01.04 Silvicultura
83.01.05 Piscicultura si vanatoare
83.01.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii
84.01 Transporturi
84.01.01 Administratie centrala
84.01.03 Transport rutier
84.01.03.01 Drumuri si poduri
84.01.03.02 Transport in comun
84.01.04 Transport feroviar
84.01.04.01 Transport pe calea ferata
84.01.04.02 Transport cu metroul
84.01.05 Transport pe apa
84.01.06 Transport aerian
84.01.06.01 Aeroporturi
84.01.06.02 Aviatia civila
84.01.06.03 Zboruri speciale
84.01.06.05 Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
84.01.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.01.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.01 Comunicatii
85.01.01 Comunicatii
86.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.01.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de
munca
86.01.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si
vanatorii
86.01.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.01.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si
constructiilor
86.01.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.01.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.01.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
87.01 Alte actiuni economice
87.01.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.01.04 Turism
87.01.05 Proiecte de dezvoltare multifunctionale
96.01 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.01 Rezerve
98.01 Excedent
99.01 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 2

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02 Impozit pe profit
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici*)
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
05.02 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
05.02.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII – TOTAL – Restante anii anteriori –
06.02 Impozit pe salarii – total
06.02.02 Cote defalcate din impozitul de salarii – Restante anii anteriori –
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.02 Impozite si taxe pe proprietate
07.02.01 Impozit pe cladiri
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice*)
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice*)
07.02.02 Impozit pe terenuri
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice*)
07.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de
timbru
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02 Sume defalcate din T.V.A.
11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor
Municipiului Bucuresti
11.02.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice
livrate populatiei
11.02.04 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de
producere si distributie a energiei termice
11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
12.02 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
12.02.07 Taxe hoteliere
15.02 Taxe pe servicii specifice
15.02.01 Impozit pe spectacole
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)
16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.02 Alte impozite si taxe fiscale
18.02.50 Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02 Venituri din proprietate
30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
nationale
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
30.02.50 Alte venituri din proprietate
31.02 Venituri din dobanzi
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in
crese
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
33.02.24 Taxe din activitati cadastrale si agricultura
33.02.27 Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de
protectie sociala
33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.02.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarzierea declaratiei de impozite si
taxe
35.02.03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate
odata cu confiscarea potrivit legii
35.02.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.02 Diverse venituri
36.02.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
36.02.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate
36.02.50 Alte venituri
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.02.01 Donatii si sponsorizari
37.02.50 Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
39.02.04 Venituri din privatizare
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului
III. OPERATIUNI FINANCIARE
40.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
40.02.06 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din
venituri proprii
40.02.07 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
40.02.10 Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)
40.02.11 Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa*)
40.02.50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A. De capital
42.02.01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
42.02.03 Investitii finantate partial din imprumuturi externe
42.02.04 Aeroporturi de interes local
42.02.05 Planuri si regulamente de urbanism
42.02.06 Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de
locuinte noi
42.02.07 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a
satelor
42.02.10 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente
cu destinatie de locuinta
B. Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie
42.02.29 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
43.02 Subventii de la alte administratii
43.02.01 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru
43.02.04 finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca
43.02.07 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala
pentru persoanele cu handicap
43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in
situatii de extrema dificultate
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

______________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.02 Autoritati publice si actiuni externe
51.02.01 Autoritati executive si legislative
51.02.01.03 Autoritati executive
54.02 Alte servicii publice generale
54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
54.02.06 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat
54.02.07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de
administratiile publice locale
54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
54.02.50 Alte servicii publice generale
55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
56.02.06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru
protectia copilului
56.02.07 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
59.02 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.02 Aparare
60.02.02 Aparare nationala
61.02 Ordine publica si siguranta nationala
61.02.03 Ordine publica
61.02.03.04 Politie comunitara
61.02.05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)
64.02 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.02 Invatamant
65.02.03 Invatamant prescolar si primar
65.02.03.01 Invatamant prescolar
65.02.03.02 Invatamant primar
65.02.04 Invatamant secundar
65.02.04.01 Invatamant secundar inferior
65.02.04.02 Invatamant secundar superior
65.02.04.03 Invatamant profesional
65.02.05 Invatamant postliceal
65.02.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.02.07.04 Invatamant special
65.02.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.02.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.02.11.30 Alte servicii auxiliare
65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.02 Sanatate
66.02.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.02.06.01 Spitale generale
66.02.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.02 Cultura, recreere si religie
67.02.03 Servicii culturale
67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.02.03.03 Muzee
67.02.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.02.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.02.03.06 Case de cultura
67.02.03.07 Camine culturale
67.02.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.02.03.30 Alte servicii culturale
67.02.05 Servicii recreative si sportive
67.02.05.01 Sport
67.02.05.02 Tineret
67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
67.02.06 Servicii religioase
67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.02 Asigurari si asistenta sociala
68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.02.10 Ajutoare pentru locuinte
68.02.11 Crese
68.02.15 Prevenirea excluderii sociale
68.02.15.01 Ajutor social
68.02.15.02 Cantine de ajutor social
68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.02.03 Locuinte
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.02.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.02.05.01 Alimentare cu apa
70.02.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.02.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.02 Protectia mediului
74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.02.05.01 Salubritate
74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
79.02 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.02.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.02.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.02.01.09 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
81.02 Combustibili si energie
81.02.06 Energie termica
81.02.07 Alti combustibili
81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.02.03 Agricultura
83.02.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
84.02 Transporturi
84.02.03 Transport rutier
84.02.03.01 Drumuri si poduri
84.02.03.02 Transport in comun
84.02.03.03 Strazi
84.02.06 Transport aerian
84.02.06.02 Aviatia civila
84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
87.02 Alte actiuni economice
87.02.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.02.03 Zone libere
87.02.04 Turism
87.02.05 Proiecte de dezvoltare multifunctionale
87.02.50 Alte actiuni economice
96.02 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.02 Rezerve
98.02 Excedent
99.02 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 3

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.03 Contributiile angajatorilor
20.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori
20.03.01.01 Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori*)
20.03.01.02 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj*)
20.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
angajatori
20.03.04.01 Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
angajatori*)
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru
20.03.04.02 someri pe durata practicii profesionale*)
21.03 Contributiile asiguratilor
21.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21.03.04 Contributia altor persoane asigurate
21.03.05 Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de
21.03.06 alte persoane fizice care incheie asigurare
21.03.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.03 Venituri din proprietate
30.03.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.03.07 Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
30.03.50 Alte venituri din proprietate
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.03.08 Venituri din prestari de servicii
33.03.11 Contributia pentru bilete de tratament si odihna
33.03.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
36.03 Diverse venituri
36.03.50 Alte venituri
37.03 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.03.01 Donatii si sponsorizari
37.03.50 Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.03 Subventii de la bugetul de stat
B. Curente
42.03.24 Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

____________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.03 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
54.03 Alte servicii publice generale
54.00.50 Alte servicii publice generale
55.03 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
64.03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
68.03 Asigurari si asistenta sociala
68.03.03 Pensii si ajutoare pentru batranete
68.03.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.03.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.03.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
68.03.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.03.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.03.09 Ajutoare pentru urmasi
68.03.15 Prevenirea excluderii sociale
68.03.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.03.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.03.50.02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
68.03.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
69.03 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
69.03.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
69.03.05.01 Asistenta sociala in caz de boli
69.03.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
69.03.07 Asigurari pentru somaj
69.03.09 Ajutoare pentru urmasi
69.03.15 Prevenirea excluderii sociale
69.03.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
69.03.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
69.03.50.02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
69.03.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
96.03 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.03 Rezerve
97.03.01 Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii
98.03 Excedent
98.04.03 Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
98.04.04 Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
99.03 Deficit
98.04.03 Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
98.04.04 Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 4

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.04 Contributiile angajatorilor
20.04.02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori
20.04.02.01 Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)
20.04.02.02 Cota din contributii de la agentii economici*)
21.04 Contributiile asiguratilor
21.04.02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati
21.04.02.01 Contributii individuale*)
21.04.02.02 Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj*)
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.04 Venituri din proprietate
30.04.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
31.04 Venituri din dobanzi
31.04.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
36.04 Diverse venituri
36.04.50 Alte venituri
37.04 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.04.01 Donatii si sponsorizari
37.04.50 Alte transferuri voluntare
III. OPERATIUNI FINANCIARE
40.04 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
40.04.03 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de
intreprinderi mici si mijlocii
40.04.10 Imprumuturi temporare din trezoreria statului*)
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.04 Subventii de la bugetul de stat
B. Curente
42.04.25 Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

____________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.04 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
54.04 Alte servicii publice generale
54.04.50 Alte servicii publice generale
55.04 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
64.04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.04 Invatamant
65.04.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.04.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.04.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
68.04 Asigurari si asistenta sociala
68.04.07 Asigurari pentru somaj
68.04.15 Prevenirea excluderii sociale
68.04.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.04.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.04.50.02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor
68.04.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
79.04 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.04 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.04.02 Actiuni generale de munca
80.04.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
80.04.02.05 Stimularea crearii de locuri de munca
80.04.02.30 Alte actiuni generale de munca
96.04 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.04 Rezerve
98.04 Excedent
99.04 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei.
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.

„ANEXA 5

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.05 Contributiile angajatorilor
20.05.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori
20.05.03.01 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajeaza personal salariat*)
20.05.03.02 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in
somaj*)
20.05.03.03 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului*)
21.05 Contributiile asiguratilor
21.05.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati
21.05.03.01 Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat*)
21.05.03.02 Contributia datorata de alte persoane asigurate*)
21.05.05 Contributii facultative ale asiguratilor
21.05.50 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.05 Venituri din proprietate
30.05.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.05.50 Alte venituri din proprietate
31.05 Venituri din dobanzi
31.05.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
36.05 Diverse venituri
36.05.50 Alte venituri
37.05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.05.01 Donatii si sponsorizari
37.05.50 Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.05 Subventii de la bugetul de stat
B. Curente
42.05.22 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar
in termen
42.05.23 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest preventiv
42.05.26 Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
43.05 Subventii de la alte administratii
43.05.05 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical
sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
43.05.06 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical
din cauza de accidente de munca si boli profesionale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

___________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.05 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
54.05 Alte servicii publice generale
54.05.50 Alte servicii publice generale
64.05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
66.05 Sanatate
66.05.01 Administratia centrala
66.05.02 Servicii publice descentralizate
66.05.03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale
66.05.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu
66.05.03.02 scop curativ
66.05.03.03 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ
66.05.03.04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
66.05.03.05 Dispozitive si echipamente medicale
66.05.03.06 Alte produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive
66.05.04 Servicii medicale in ambulator
66.05.04.01 Asistenta medicala primara
66.05.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.05.04.03 Asistenta medicala stomatologica
66.05.04.04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
66.05.04.05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
66.05.04.06 Servicii medicale acordate in cadrul programelor nationale de sanatate
66.05.04.07 Asistenta medicala ambulatorie de recuperare – reabilitare a sanatatii
66.05.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.05.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.05.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.05.06.01 Spitale generale
66.05.06.02 Spitale de specialitate
66.05.06.03 Unitati medico-sociale
66.05.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.05.06.05 Maternitati
66.05.06.07 Centre medicale cu paturi
66.05.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi
66.05.07 Ingrijiri medicale la domiciliu
96.05 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.05 Rezerve
97.05.02 Fond de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
98.05 Excedent
99.05 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 6

CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE EXTERNE

CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.06 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.06 Autoritati publice si actiuni externe
51.06.01 Autoritati executive si legislative
51.06.01.03 Autoritati executive
51.06.02 Servicii publice descentralizate
53.06 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.06.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
59.06 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.06 Aparare
60.06.02 Aparare nationala
61.06. Ordine publica si siguranta nationala
61.06.01 Administratia centrala
61.06.03 Ordine publica
61.06.03.01 Politie
61.06.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.06.04 Siguranta nationala
61.06.05 Protectie civila si paza contra incendiilor
61.06.06 Autoritati judecatoresti
61.06.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.06 Invatamant
65.06.03 Invatamant prescolar si primar
65.06.03.01 Invatamant prescolar
65.06.03.02 Invatamant primar
65.06.04 Invatamant secundar
65.06.04.01 Invatamant secundar inferior
65.06.04.02 Invatamant secundar superior
65.06.04.03 Invatamant profesional
65.06.06 Invatamant superior
65.06.06.01 Invatamant universitar
65.06.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.06.07.04 Invatamant special
65.06.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.06 Sanatate
66.06.02 Servicii publice descentralizate
66.06.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.06.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.06.06.01 Spitale generale
66.00.06.05 Maternitati
66.06.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.06.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.06 Cultura, recreere si religie
67.06.03 Servicii culturale
67.06.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.06.03.03 Muzee
67.06.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.06.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.06.03.06 Case de cultura
67.06.03.07 Camine culturale
67.06.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.06.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.06.03.14 Centre culturale
67.06.03.30 Alte servicii culturale
67.06.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.06.06 Servicii religioase
67.06.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.06 Asigurari si asistenta sociala
68.06.02 Servicii publice descentralizate
68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.06.15 Prevenirea excluderii sociale
68.06.15.02 Cantine de ajutor social
68.06.15.04 Servicii sociale
68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.06.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.06.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
69.06 Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale
69.06.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
69.06.50.03 Alte cheltuieli de administrare fond
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.06 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.06.03 Locuinte
70.06.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.06.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.06.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.06.05.01 Alimentare cu apa
70.06.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.06.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.06.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.06.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.06 Protectia mediului
74.06.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.06.05.01 Salubritate
74.06.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.06.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
79.06 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.06 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.06.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.06.01.03 Meteorologie
80.06.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.06.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.06.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.06.02 Actiuni generale de munca
80.06.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului
81.06 Combustibili si energie
81.06.01 Administratie centrala
81.06.02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
81.06.04 Combustibil nuclear
81.06.05 Energie electrica
81.06.06 Energie termica
81.06.07 Alti combustibili
81.06.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
83.06 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.06.03 Agricultura
83.06.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
84.06 Transporturi
84.06.01 Administratie centrala
84.06.03 Transport rutier
84.06.03.01 Drumuri si poduri
84.06.03.02 Transport in comun
84.06.03.03 Strazi
84.06.04 Transport feroviar
84.06.04.01 Transport pe calea ferata
84.06.04.02 Transport cu metroul
84.06.05 Transport pe apa
84.06.06 Transport aerian
84.06.06.01 Aeroporturi
84.06.06.02 Aviatia civila
84.06.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.06.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.06 Comunicatii
85.06.01 Comunicatii
87.06 Alte actiuni economice
87.06.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.06.50 Alte actiuni economice
96.06 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
99.06 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005

„ANEXA 7

CLASIFICATIA CHELTUIELILOR DIN CREDITE INTERNE

CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.07 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.07 Autoritati publice si actiuni externe
51.07.01 Autoritati executive si legislative
59.07 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
61.07 Ordine publica si siguranta nationala
61.07.04 Siguranta nationala
64.07 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.07 Invatamant
65.07.03 Invatamant prescolar si primar
65.07.03.01 Invatamant prescolar
65.07.03.02 Invatamant primar
65.07.04 Invatamant secundar
65.07.04.01 Invatamant secundar inferior
65.07.04.02 Invatamant secundar superior
65.07.04.03 Invatamant profesional
65.07.05 Invatamant postliceal
65.07.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.07.07.04 Invatamant special
65.07.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.07 Sanatate
66.07.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.07.06.01 Spitale generale
66.07.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.07.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.07 Cultura, recreere si religie
67.07.03 Servicii culturale
67.07.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.07.03.03 Muzee
67.07.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.07.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.07.03.06 Case de cultura
67.07.03.07 Camine culturale
67.07.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.07.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.07.03.30 Alte servicii culturale
67.07.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.07 Asigurari si asistenta sociala
68.07.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.07.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.07.15 Prevenirea excluderii sociale
68.07.15.02 Cantine de ajutor social
68.07.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.07.03 Locuinte
70.07.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.07.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.07.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.07.05.01 Alimentare cu apa
70.07.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.07.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.07.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
74.07 Protectia mediului
74.07.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.07.05.01 Salubritate
74.07.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.07.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
79.07 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.07 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.07.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.07.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
84.07 Transporturi
84.07.03 Transport rutier
84.07.03.01 Drumuri si poduri
84.07.03.03 Strazi
84.07.06 Transport aerian
84.07.06.02 Aviatia civila
96.07 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
99.07 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 8

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
31.08 Venituri din dobanzi
31.08.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
36.08 Diverse venituri
36.08.50 Alte venituri
37.08 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.08.01 Donatii si sponsorizari
37.08.50 Alte transferuri voluntare
IV. SUBVENTII
44.08 Donatii din strainatate
44.08.01 Donatii din strainatate
44.08.01.01 Curente*)
44.08.01.02 De capital*)
44.08.02 De la guverne straine
44.08.02.01 Curente*)
44.08.02.02 De capital*)
44.08.03 De la alte administratii
44.08.03.01 Curente*)
44.08.03.02 De capital*)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_______________
*) Detalierea se face numai in executie.

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.08 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.08 Autoritati publice si actiuni externe
51.08.01 Autoritati executive si legislative
51.08.01.01 Administratia prezidentiala
51.08.01.02 Autoritati legislative
51.08.01.03 Autoritati executive
51.08.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice
51.08.02 Servicii publice descentralizate
53.08 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.08.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.08.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
54.08 Alte servicii publice generale
54.08.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
54.08.50 Alte servicii publice generale
59.08 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.08 Aparare
60.08.01 Administratie centrala
60.08.02 Aparare nationala
60.08.03 Ajutor militar extern
60.08.25 Cercetare si dezvoltare pentru aparare
60.08.50 Alte cheltuieli in domeniul apararii
61.08. Ordine publica si siguranta nationala
61.08.01 Administratia centrala
61.08.02 Servicii publice descentralizate
61.08.03 Ordine publica
61.08.03.01 Politie
61.08.03.02 Jandarmerie
61.08.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.08.03.04 Politie comunitara
61.08.04 Siguranta nationala
61.08.05 Servicii de protectie contra incendiilor
61.08.06 Autoritati judecatoresti
61.08.07 Penitenciare
61.08.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.08 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.08 Invatamant
65.08.01 Administratie centrala
65.08.02 Servicii publice descentralizate
65.08.03 Invatamant prescolar si primar
65.08.03.01 Invatamant prescolar
65.08.03.02 Invatamant primar
65.08.04 Invatamant secundar
65.08.04.01 Invatamant secundar inferior
65.08.04.02 Invatamant secundar superior
65.08.04.03 Invatamant profesional
65.08.05 Invatamant postliceal
65.08.06 Invatamant superior
65.08.06.01 Invatamant universitar
65.08.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.08.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.08.07.03 Case de copii
65.08.07.04 Invatamant special
65.08.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.08.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.08.11.04 Camine si cantine pentru studenti
65.08.11.30 Alte servicii auxiliare
65.08.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.08 Sanatate
66.08.01 Administratia centrala
66.08.02 Servicii publice descentralizate
66.08.04 Servicii medicale in ambulator
66.08.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.08.04.05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
66.08.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.08.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.08.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.08.06.01 Spitale generale
66.08.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.08.06.07 Centre medicale cu paturi
66.08.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi
66.08.08 Servicii de sanatate publica
66.08.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.08.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.08.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.08.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.08 Cultura, recreere si religie
67.08.01 Administratie centrala
67.08.02 Servicii publice descentralizate
67.08.03 Servicii culturale
67.08.03.01 Biblioteci publice nationale
67.08.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.08.03.03 Muzee
67.08.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.08.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.08.03.06 Case de cultura
67.08.03.07 Camine culturale
67.08.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.08.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.08.03.14 Centre culturale
67.08.03.30 Alte servicii culturale
67.08.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.08.05 Servicii recreative si sportive
67.08.05.01 Sport
67.08.05.02 Tineret
67.08.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
67.08.06 Servicii religioase
67.08.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.08 Asigurari si asistenta sociala
68.08.01 Administratie centrala
68.08.02 Servicii publice descentralizate
68.08.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.08.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.08.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.08.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.08.15 Prevenirea excluderii sociale
68.08.15.01 Ajutor social
68.08.15.02 Cantine de ajutor social
68.08.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
68.08.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.08.50.01 Rezerva de stat
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.08.01 Administratie centrala
70.08.03 Locuinte
70.08.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.08.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.08.04 Servicii si dezvoltare publica
70.08.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.08.05.01 Alimentare cu apa
70.08.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.08.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.08.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.08.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.08 Protectia mediului
74.08.01 Administratie centrala
74.08.02 Servicii publice descentralizate
74.08.03 Reducerea si controlul poluarii
74.08.04 Protectia biosferei si a mediului natural
74.08.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.08.05.01 Salubritate
74.08.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.08.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
74.08.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului
74.08.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
79.08 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.08 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.08.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.08.01.01 Administratie centrala
80.08.01.02 Servicii publice descentralizate
80.08.01.03 Meteorologie
80.08.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.08.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.08.01.09 Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
80.08.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
80.08.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
81.08 Combustibili si energie
81.08.01 Administratie centrala
81.08.04 Combustibil nuclear
81.08.05 Energie electrica
81.08.06 Energie termica
81.08.07 Alti combustibili
81.08.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia
82.08 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.08.01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali
82.08.02 Industria prelucratoare
82.08.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
83.08 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.08.01 Administratie centrala
83.08.02 Servicii publice descentralizate
83.08.03 Agricultura
83.08.03.01 Amendare soluri acide si alcaline
83.08.03.02 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
83.08.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.08.03.04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
83.08.03.05 Reproductia si selectia animalelor
83.08.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
83.08.04 Silvicultura
83.08.05 Piscicultura si vanatoare
83.08.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii
84.08 Transporturi
84.08.01 Administratie centrala
84.08.03 Transport rutier
84.08.03.01 Drumuri si poduri
84.08.03.02 Transport in comun
84.08.03.03 Strazi
84.08.04 Transport feroviar
84.08.04.01 Transport pe calea ferata
84.08.04.02 Transport cu metroul
84.08.05 Transport pe apa
84.08.06 Transport aerian
84.08.06.01 Aeroporturi
84.08.06.02 Aviatia civila
84.08.06.05 Alte actiuni in domeniul aviatiei civile
84.08.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.08.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.08 Comunicatii
85.08.01 Comunicatii
86.08 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.08.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de
munca
86.08.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si
vanatorii
86.08.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.08.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si
constructiilor
86.08.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.08.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.08.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
87.08 Alte actiuni economice
87.08.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
87.08.03 Zone libere
87.08.04 Turism
96.08 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
98.08 Excedent
99.08 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005.

„ANEXA 9

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND PRIVIND BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.09 Venituri din proprietate
30.09.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
31.09 Venituri din dobanzi
31.09.01 Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
31.09.02 Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
31.09.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
35.09 Amenzi, penalitati si confiscari
35.09.04 Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
35.09.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.09 Diverse venituri
36.09.50 Alte venituri
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.09 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.09 Autoritati publice si actiuni externe
51.09.01 Autoritati executive si legislative
51.09.01.03 Autoritati executive
55.09 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
96.09 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
98.09 Excedent
99.09 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 10

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
12.10 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
12.10.08 Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
12.10.50 Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
14.10 Accize*)
14.10.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.10.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun*)
14.10.12 Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice*)
14.10.13 Accize incasate in vama din importul de produse din tutun*)
15.10 Taxe pe servicii specifice
15.10.01 Impozit pe spectacole
15.10.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.10 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.10.01 Taxe pentru jocurile de noroc
16.10.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
16.10.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.10 Alte impozite si taxe fiscale
18.10.50 Alte impozite si taxe
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
20.10 Contributiile angajatorilor
20.10.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.10 Venituri din proprietate
30.10.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
nationale
30.10.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.10.06 Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
30.10.08 Venituri din dividende
30.10.09 Venituri din utilizarea pasunilor comunale
30.10.50 Alte venituri din proprietate
31.10 Venituri din dobanzi
31.10.03 Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.10.01 Taxe de metrologie
33.10.02 Taxe consulare
33.10.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamant
33.10.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor
internationale
33.10.08 Venituri din prestari de servicii
33.10.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului
33.10.13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate
33.10.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
33.10.15 Contributia pentru tabere si turism scolar
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare
33.10.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si
sportive
33.10.20 Venituri din cercetare
33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
34.10 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.10.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
35.10 Amenzi, penalitati si confiscari
35.100.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.10.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari
36.10 Diverse venituri
36.10.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate
36.10.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
36.10.50 Alte venituri
37.10 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37.10.01 Donatii si sponsorizari
37.10.50 Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL
39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri
39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
39.10.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
39.10.04 Venituri din privatizare
39.10.05 Incasari din valorificarea activelor bancare
39.10.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
III. OPERATIUNI FINANCIARE
40.10 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
40.10.50 Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
IV. SUBVENTII
43.10 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
43.10.09 Subventii pentru institutii publice
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

____________
*) Detalierea se face numai in executie.

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.10 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.10 Autoritati publice si actiuni externe
51.10.01 Autoritati executive si legislative
51.10.01.02 Autoritati legislative
51.10.01.03 Autoritati executive
51.10.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice
53.10 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE
53.10.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.10.02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale
54.10 Alte servicii publice generale
54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
55.10 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
59.10 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.10 Aparare
60.10.02 Aparare nationala
61.10 Ordine publica si siguranta nationala
61.10.03 Ordine publica
61.10.03.01 Politie
61.10.03.02 Jandarmerie
61.10.03.03 Paza si supravegherea frontierei
61.10.04 Siguranta nationala
61.10.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor
61.10.06 Autoritati judecatoresti
61.10.07 Penitenciare
61.10.09 Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta
61.10.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
64.10 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.10 Invatamant
65.10.03 Invatamant prescolar si primar
65.10.03.01 Invatamant prescolar
65.10.03.02 Invatamant primar
65.10.04 Invatamant secundar
65.10.04.01 Invatamant secundar inferior
65.10.04.02 Invatamant secundar superior
65.10.04.03 Invatamant profesional
65.10.05 Invatamant postliceal
65.10.06 Invatamant superior
65.10.06.01 Invatamant universitar
65.10.06.02 Invatamant postuniversitar
65.10.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.10.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.10.07.02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
65.10.07.03 Case de copii
65.10.07.04 Invatamant special
65.10.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.10.11.01 Tabere si turism scolar
65.10.11.02 Casa Corpului Didactic
65.10.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.10.11.04 Camine si cantine pentru studenti
65.10.11.30 Alte servicii auxiliare
65.10.25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
66.10 Sanatate
66.10.02 Servicii publice descentralizate
66.10.04 Servicii medicale in ambulator
66.10.04.02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice
66.10.04.05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
66.10.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii
66.10.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.10.06.01 Spitale generale
66.10.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.10.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.10.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.10.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.10.50.01 Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare
66.10.50.02 Policlinici cu plata
66.10.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.10 Cultura, recreere si religie
67.10.01 Administratie centrala
67.10.02 Servicii publice descentralizate
67.10.03 Servicii culturale
67.10.03.03 Muzee
67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.10.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.10.03.06 Case de cultura
67.10.03.07 Camine culturale
67.10.03.09 Universitati populare
67.10.03.10 Presa
67.10.03.11 Edituri
67.10.03.13 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
67.10.03.15 Gradini botanice
67.10.03.30 Alte servicii culturale
67.10.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.10.05 Servicii recreative si sportive
67.10.05.01 Sport
67.10.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei
67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.10 Asigurari si asistenta sociala
68.10.01 Administratie centrala
68.10.02 Servicii publice descentralizate
68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.10.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.10.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.10.11 Crese
68.10.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.10.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
68.10.50.01 Rezerva de stat
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.10.02 Servicii publice descentralizate
70.10.03 Locuinte
70.10.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor
70.10.04 Servicii si dezvoltare publica
70.10.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice
70.10.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
79.10 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.10.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.10.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
80.10.02 Actiuni generale de munca
80.10.02.01 Protectia muncii
80.10.02.02 Pastrarea si completarea carnetelor de munca si alte prestatii
80.10.02.03 Eliberarea permiselor de munca
82.10 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.10.03 Constructii
82.10.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
83.10 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.10.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
83.10.04 Silvicultura
84.10 Transporturi
84.10.03 Transport rutier
84.10.03.04 Scoli de conducatori auto
84.10.06 Transport aerian
84.10.06.04 Perfectionarea personalului din aviatia civila
84.10.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
85.10 Comunicatii
85.10.01 Comunicatii
86.10 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.10.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de
munca
86.10.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si
vanatorii
86.10.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.10.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si
constructiilor
86.10.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.10.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.10.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice
87.10 Alte actiuni economice
87.10.50 Alte actiuni economice
96.10 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
98.10 Excedent
99.10 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

„ANEXA 11

CLASIFICATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETELOR LOCALE

VENITURI

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
36.11 Diverse venituri
36.11.06 Taxe speciale
36.11.07 Amortizare mijloace fixe
36.11.08 Depozite speciale pentru constructii de locuinte
36.11.09 Fondul de risc
36.11.10 Fond de rulment
36.11.50 Alte venituri
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CHELTUIELI – CLASIFICATIA FUNCTIONALA

+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
|Capitol| Subcap. | Paragraf | DENUMIREA INDICATORILOR |
+––-+––––+––––+–––––––––––––––––––––––––––––+
TOTAL CHELTUIELI
50.11 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.11 Autoritati publice si actiuni externe
51.11.01 Autoritati executive si legislative
51.11.01.03 Autoritati executive
54.11 Alte servicii publice generale
54.11.08 Fond de rulment
54.11.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
54.11.50 Alte servicii publice generale
59.11 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
61.11. Ordine publica si siguranta nationala
61.11.03 Ordine publica
61.11.03.04 Politie comunitara
64.11 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.11 Invatamant
65.11.03 Invatamant prescolar si primar
65.11.03.01 Invatamant prescolar
65.11.03.02 Invatamant primar
65.11.04 Invatamant secundar
65.11.04.01 Invatamant secundar inferior
65.11.04.02 Invatamant secundar superior
65.11.04.03 Invatamant profesional
65.11.05 Invatamant postliceal
65.11.07 Invatamant nedefinibil prin nivel
65.11.07.04 Invatamant special
65.11.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.11.11.03 Internate si cantine pentru elevi
65.11.11.30 Alte servicii auxiliare
66.11 Sanatate
66.11.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
66.11.06.01 Spitale generale
66.11.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
66.11.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.11 Cultura, recreere si religie
67.11.03 Servicii culturale
67.11.03.02 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
67.11.03.03 Muzee
67.11.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.11.03.05 Scoli populare de arta si meserii
67.11.03.06 Case de cultura
67.11.03.07 Camine culturale
67.11.03.08 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
67.11.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.11.03.14 Centre culturale
67.11.03.30 Alte servicii culturale
67.11.05 Servicii recreative si sportive
67.11.05.01 Sport
67.11.05.02 Tineret
67.11.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
67.11.06 Servicii religioase
67.11.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
68.11 Asigurari si asistenta sociala
68.11.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.11.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
68.11.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate
68.11.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.11.15 Prevenirea excluderii sociale
68.11.15.01 Ajutor social
68.11.15.02 Cantine de ajutor social
68.11.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale
69.11 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
70.11.03 Locuinte
70.11.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.11.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.11.05.01 Alimentare cu apa
70.11.05.02 Amenajari hidrotehnice
70.11.06 Iluminat public si electrificari rurale
70.11.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
70.11.50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
74.11 Protectia mediului
74.11.05 Salubritate si gestiunea deseurilor
74.11.05.01 Salubritate
74.11.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
74.11.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale
79.11 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.11 Actiuni generale economice, comerciale si de munca
80.11.01 Actiuni generale economice si comerciale
80.11.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.11.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
83.11 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.11.03 Agricultura
83.11.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.11.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
84.11 Transporturi
84.11.03 Transport rutier
84.11.03.01 Drumuri si poduri
84.11.03.02 Transport in comun
84.11.03.03 Strazi
84.11.06 Transport aerian
84.11.06.02 Aviatia civila
84.11.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
87.11 Alte actiuni economice
87.11.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
96.11 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
98.11 Excedent
99.11 Deficit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NOTA:
Prezenta clasificatie:
– nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli;
– se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;
– Clasificatia economica este prevazuta in Anexa I (economica) in forma extinsa. Institutiile publice urmeaza sa utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate si pentru care exista baza legala pentru efectuarea lor, asa cum prevede art. 3 din Ordinul MFP nr. 1.954/2005.

ANEXA 2

CLASIFICATIA, in profil departamental cuprinzand, autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei, publice centrale, judetele si municipiul Bucuresti

–––––––––––––––––––––––––––
Cod Denumirea ordonatorului principal de credite
–––––––––––––––––––––––––––

AUTORITATI PUBLICE, MINISTERE SI CELELALTE ORGANE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

1 Administratia Prezidentiala
2 Senatul Romaniei
3 Camera Deputatilor
4 Inalta Curte de Casatie si Justitie
5 Curtea Constitutionala
6 Consiliul Legislativ
7 Curtea de Conturi
8 Consiliul Concurentei
9 Avocatul Poporului
10 Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
11 Consiliul National al Audiovizualului
12 Cancelaria Primului-Ministru
13 Secretariatul General al Guvernului
14 Ministerul Afacerilor Externe
15 Ministerul Integrarii Europene
16 Ministerul Finantelor Publice
17 Ministerul Justitiei
18 Ministerul Apararii Nationale
19 Ministerul Administratiei si Internelor
20 Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
21 Ministerul Economiei si Comertului
22 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
23 Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
24 Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
25 Ministerul Educatiei si Cercetarii
26 Ministerul Sanatatii
27 Ministerul Culturii si Cultelor
28 Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
29 Ministerul Public
30 Departamentul National Anticoruptie
31 Serviciul Roman de Informatii
32 Serviciul de Informatii Externe
33 Serviciul de Protectie si Paza
34 Serviciul de Telecomunicatii Speciale
35 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
36 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
37 Academia Romana
38 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
39 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
40 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor
41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
42 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
43 Agentia Nationala de Presa ROMPRES
44 Institutul Cultural Roman
45 Societatea Romana de Radiodifuziune
46 Societatea Romana de Televiziune
47 Consiliul Superior al Magistraturii
48 Autoritatea Electorala Permanenta
49 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
50 Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal
65 Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale

JUDETE SI MUNICIPIUL BUCURESTI

1 Judetul Alba
2 Judetul Arad
3 Judetul Arges
4 Judetul Bacau
5 Judetul Bihor
6 Judetul Bistrita-Nasaud
7 Judetul Botosani
8 Judetul Brasov
9 Judetul Braila
10 Judetul Buzau
11 Judetul Caras-Severin
12 Judetul Calarasi
13 Judetul Cluj
14 Judetul Constanta
15 Judetul Covasna
16 Judetul Dambovita
17 Judetul Dolj
18 Judetul Galati
19 Judetul Giurgiu
20 Judetul Gorj
21 Judetul Harghita
22 Judetul Hunedoara
23 Judetul Ialomita
24 Judetul Iasi
25 Judetul Ilfov
26 Judetul Maramures
27 Judetul Mehedinti
28 Judetul Mures
29 Judetul Neamt
30 Judetul Olt
31 Judetul Prahova
32 Judetul Satu Mare
33 Judetul Salaj
34 Judetul Sibiu
35 Judetul Suceava
36 Judetul Teleorman
37 Judetul Timis
38 Judetul Tulcea
39 Judetul Vaslui
40 Judetul Valcea
41 Judetul Vrancea
42 Municipiul Bucuresti
–––––––––––––––––––––––––––

ANEXA 3

CLASIFICATIA IN PROFIL DEPARTAMENTAL A AUTORITATILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

+–-+––––––––––––––––––––––––-+
|Cod | Denumire |
+–-+––––––––––––––––––––––––-+

1 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
2 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania
3 Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate
4 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
5 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale
6 Agentia Nationala pentru Locuinte
7 Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare
8 Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
9 Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodarie Comunala
10 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
11 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
12 Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
13 Inspectoratul de Stat in Constructii
14 Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
––––––––––––––––––––––––––