Reorganizare si lichidare

Reorganizare si lichidare

Cele trei etape care trebuie urmate în vederea închiderii unei afaceri în România, adică a lichidării acesteia sunt următoarele: dizolvarea, lichidarea şi, abia apoi, radierea societăţii comerciale. Schematic, operaţiunile sunt următoarele:
Dizolvarea voluntară a societăţii comerciale
Întocmirea şi redactarea procesului-verbal de lichidare (pentru capitalul social şi activele – bunurile de inventar + stocul de mărfuri) al societăţii comerciale
Întocmirea bilanţului de lichidare
Lichidarea societăţii comerciale şi menţionarea acesteia in Registrul Comerţului
Radierea societăţii comerciale din Registrul Comerţului.

Etapa dizolvării voluntare a societăţii comerciale va fi finalizată prin numirea unu lichidator (care preia drepturile şi obligaţiile administratorilor al căror mandat încetează).
Noul lichidator numit va întocmi procesul-verbal de lichidare sub forma unui înscris sub semnătură privată, care va conţine modul de împărţire a capitalul social (de la data înregistrării dizolvării), activele – bunurile de inventar ale societăţii comerciale – către fiecare dintre asociaţi. De asemenea, se va decide situaţia stocului de mărfuri – se va împărţi între asociaţi, se vor transfera către o altă persoană juridică (agent economic) sau se vor casa bunurile respective (prin proces-verbal de casare distinct).
După întocmirea bilanţului de lichidare, acesta va fi mai întâi înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice de Sector, înainte de a fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.
De asemenea, la data solicitării radierii societăţii comerciale din Registrul Comerţului, se va depune la dosar şi un certificat de atestare fiscală (de la Administraţia Finanţelor Publice de Sector) din care va rezulta că la data resceptivă (cea a aprobării bilanţului de lichidare), societatea comercială respectivă nu înregistrează datorii către bugetul de stat, către bugetele locale sau către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Toată această procedură, în 3 etape, poate dura între 3 luni şi 6 luni, în funcţie de situaţia concretă a fiecărei societăţi comercaiale în parte.
Consilierii noştri vă pot ajuta în fiecare dintre aceste etape. A se vedea şi secţiunea Oferta specială pentru lichidarea societăţilor comerciale.

Consultanță în insolvență
Determinarea stării de insolvenţă. Insolvenţa iminentă;
– continuarea exploatării după deschiderea procedurii;
– depistarea cauzelor insolvenţei;
– analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
– viabilitatea planului de reorganizare;
– urmărirea implementării planului de reorganizare;
– analiza necesară deciziei de solicitare a anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
– analiza contractelor în curs de execuţie;
– analiza posibilităţii executării de către creditorii garantaţi a unor bunuri puse în garanţie;
– modalităţi de valorificare a bunurilor din averea debitorului;
– încheierea de tranzacţii;
– determinarea prejudiciilor

Preinsolvență
Procedura mandatului ad-hoc:
Mandatarul va putea propune ştergeri, reeşalonări sau reduceri parţiale de datorii,
continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal precum şi orice alte
măsuri considerate a fi necesare.

Procedura concordatului preventiv:
La cererea conciliatorului, judecătorul sindic va putea impune, prin hotărâre de omolagare,
amânarea scadenţei creanţelor creditorilor nesemnatari cu 18 luni. În această perioadă nu
vor curge dobânzi, penalităţi şi alte cheltuieli aferente creanţelor respective.

Elaborare plan restructurare
În cadrul acestei proceduri societatea noastră profesională elaborează un plan de
restructurare acceptat de debitor şi de creditorii relevanţi, plan care să permită continuarea
activităţii debitorului şi acoperirea totală sau parţială a obligaţiilor acestora.

În urma negocierilor voluntare extrajudiciare planul de restructurare poate include:
– modalitatea de valorificare a unor active;
– modificarea termenelor de plată a creanţelor;
– remiteri de datorie;
– injectare de capital suplimentar;
– constituirea de garanţii;
– conversia creanţelor în acţiuni;
– implementarea strategiei de management a debitorului.
Restructurarea obligaţiilor este o concesie, iar nu un drept.

Lichidare voluntară
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor;
Lichidatorii sunt obligaţi să efectueze bilanţul de mediu;
În afară de puterile conferite de asociaţi, lichidatorii vor putea:
– să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
– să vândă, prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii;
– să facă tranzacţii;
– să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii;
– să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească
orice alte acte necesare.